ჩამოსვლა

განრიგიდაანგარიშებულიავიაკომპანიამოფრენაფრენისშენიშვნაფრენის შენახვა
03:5004:20BELAVIAMINSKB2 73730 MIN DELAYED
08:1008:10GEORGIAN AIRWAYSTBILISIA9 507---
09:0009:00AZERBAIJAN AIRLINESBAKUJ2 9227---
10:3010:30FLYNASRIYADHXY 331---
12:0015:00YANAIRKYIVYE 12153:0 HRS DELAYED
12:4012:40ASTRAEUSYEREVAN5W 1001---
14:2014:20SKYUPKYIVPQ 421---
17:2517:25GEORGIAN AIRWAYSYEREVANA9 2937---
19:2519:25TURKISH AIRLINESISTANBUL AIRPORTTK 392---
20:0022:25YANAIRKHARKIVYE 2232:25 HRS DELAYED
00:1500:15Myway AirlinesTBILISIMJ 1215---

რეისების შესახებ მოცემული ინფორმაცია განკუთვნილია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის. ტავ ჯორჯია არ იძლევა გარანტიას ამ ინფორმაციის სიზუსტის ან სისრულის შესახებ და თავიდან იხსნის პასუხისმგებლობას ამასთან დაკავშირებით. ტავ ჯორჯიას არ ეკისრება პასუხისმგებლობა რეისების შესახებ ამ ვებ-გვერდზე მოპოვებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობის გამო მიყენებული რაიმე სახის ზიანსა თუ ზარალზე, რადგან ეს ინფორმაცია შეიძლება აღმოჩნდეს არასწორი ან არასრული. რეისების შესახებ ამ ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტავ ჯორჯიას წინასწარი თანხმობის გარეშე.