ჩამოსვლა

თარიღიგანრიგიდაანგარიშებულიავიაკომპანიამოფრენაფრენისშენიშვნაფრენის შენახვა
27.02.202010:2010:25EL-AL ISRAEL AIRLINESTEL AVIVLY 5101---
27.02.202013:3513:35ISRAIR AIRLINESTEL AVIV6H 887---
27.02.202019:5019:50ARKIA ISRAEL  AIRLINESTEL AVIVIZ 413---
28.02.202003:5003:50BELAVIAMINSKB2 737---

რეისების შესახებ მოცემული ინფორმაცია განკუთვნილია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის. ტავ ჯორჯია არ იძლევა გარანტიას ამ ინფორმაციის სიზუსტის ან სისრულის შესახებ და თავიდან იხსნის პასუხისმგებლობას ამასთან დაკავშირებით. ტავ ჯორჯიას არ ეკისრება პასუხისმგებლობა რეისების შესახებ ამ ვებ-გვერდზე მოპოვებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობის გამო მიყენებული რაიმე სახის ზიანსა თუ ზარალზე, რადგან ეს ინფორმაცია შეიძლება აღმოჩნდეს არასწორი ან არასრული. რეისების შესახებ ამ ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტავ ჯორჯიას წინასწარი თანხმობის გარეშე.